English

خدمات

انیمیشن دو بعدی و سه بعدی

ابتدا سناریو توسط گروه نویسنده نوشته شده و سپس به فیلمنامه تبدیل می شود بعد از اتمام فیلمنامه توسط گروه انیمشن ، خط داستان بصورت تصویری فریم به فریم نقاشی می شود که بعد از آن برای محیط سازی آماده گشته سپس محیط سازی شده و در کامپیوتر با نرم افزارهای خاص به فیلم یا انیمیشن تبدیل می شود.