English

خدمات

طراحی قالب

یکی دیگر از فعالیت های شرکت که جزء معدود شرکتهای داخلی است که در این زمینه فعالیت دارد،طراحی قالب می باشد.این کار پس از مرحله طراحی سه بعدی صورت می گیرد و پس از آن به شکل قالب چوبی ساخته می شود.در این قالب ها اندازه گیری بر حسب گرم یا میلی گرم می باشد. تمامی این مراحل تحت نظر مستقیم طراحان متخصص به انجام می رسد.