English

خدمات

آموزش نیروی انسانی

گروه آرت وی در تلاش است با جمع آوری توانمندی ها ی مخاطبان و کارشناسان و متخصصین دارای ارتباط با گروه اقدام به برگزاری دوره های ویژه آموزش نیروی انسانی در مقاطع مختلف نماید .که از آن جمله میتوان به آموزش بیش از شصت نفر نیروی انسانی در پروژه دهکده طلایی ایلیا در زمینه بازاریابی و تبلیغات اشاره کرد.