English

خدمات

فیلم های مستند

در این بخش با استفاده از اطلاعاتی که توسط کار فرما در اختیار شرکت گذاشته می شود و تحقیقات میدانی، ابتدا طرح کلی و سپس فیلم نامه مربوطه نگاشته شده و پس از تایید مدیران مربوطه اقدامات مربوط به ساخت فیلم انجام خواهد شد.