English

مجله خبری » دانشنامه

آمیزه بازاریابی وتبلیغات

به راستی چرابا این همه آگاهی از عوامل وعناصر پدیده های گوناگون، انسانها وسازمانها بیقرار وگرفتارند ونمی توانند به
آنچه می خواهند برسند و موفق شوند.
چرا از دارائی ،دانائی وتوانائی ها به درستی استفاده نمی شود؟ مشکل اساسی کجاست و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟
اگرچه ممکن است پاسخ های گوناگونی به این پرسش ارائه شوند: اما ساده ترین وعملی ترین پاسخ در یک جمله خلاصه می شود :ناتوانی در آمیزه سازی و یکپارچگی موفقیت بازاریابان در دانستن عناصر آمیزه بازاریابی نیست عناصر بازاریابی است؛ آمیزه بلکه در هنر، مهارت وقابلیت آمیزه ای که مشتری پسند ،بازار پذیر ورقابتی باشد.
ترویج وارتباطات بازاریابی موثر در آگاهی از عوامل ترویج وارتباطات یکپارچه نیست بلکه در آمیزه ویکپارچگی آنهاست که
باعث آثار متنوع ومتعدد بر مخاطبان گوناگون می شود.
محصولات مطلوب در شناخت عوامل تولید بطور مجزا نیست بلکه درچگونگی ترکیب وآمیزه عوامل تولید وچگونگی استفاده متناسب وهم افزای آنهاست که تولیداتی برتر وموثرتر را بوجود می آورند.
موفقیت مدیران در توصیف وتعریف وحتی شناخت کامل عناصرهفتگانه مدیریت موفق نیست که با کتاب و همایش وآموزش کسب شوند؛بلکه در توانائی آنها برای پیوند، ارتباط منطقی وانسجام آنها برای دستیابی به اهداف مشخص ومعین در اداره امورگوناگون است. مدیر موفق کسی است که ضمن درک نقش وارزش هر یک از این عوامل و عناصر کلیدی وارزنده، آمیزه ای مطلوب از آنها برای اداره کردن پدیده های گوناگون پدید آورده ومورد استفاده قرار دهد وسازمان را متحول سازد.
غذای دلچسب و خوشمزه ای که زبانزد دیگران می شود در دانستن اقلام مورد نیاز برای پخت نیست، بلکه حاصل تجربه، علم،هنرومهارت، ظرافت، ابتکار وخلاقیت آشپزی است که می تواند با آمیزه متناسب ومناسب ،دست پختی متمایز وممتاز فراهم کند وهمگان رابه تحسین وادارد وخود را مشهور ومحبوب سازد.
عبارات،جملات،گفته ها ونوشته ها ، کتابها ودیوانها وآثارارزنده نوشتاری وگفتاری حاصل شناخت حروف الفباوواژه ها
نیستند؛ بلکه نتیجه آمیزش وترکیب هنرمندانه، آگاهانه،خردمندانه وهوشمندانه حروف است که کلام را دلنشین ،جذاب
واثرگذار می سازد.
رضایت از زندگی وموفقیت در مدیریت عمر در توصیف،توضیح وتکرارنیست بلکه در آمیزه ارزنده وبرازنده » آمیزه عمر « عناصرآنهاست. انسان موفق کسی است که با ترکیب وتلفیق و پیوند به جا، به موقع وبه اندازه از عوامل ذاتی واکتسابی خود بتواند راه درست زندگی را بیابد وراه ومسیر انتخاب شده را با درستی دنبال کند تا به آمال ،آرزوها ،اهداف وآرمانهایش دست یابد وموفق وخوشبخت گردد.
بپذیریم که بسیاری از نارسائیهای مدیریتی ما در هر حوزه،زمینه و پدیده از نداشتن وندانستن عوامل وعناصر نیست؛ بلکه
در نبود یا بی توجهی به نظم وانضباط ،توازن وتعادل، ترکیب وتلفیق، پیوند وهمبستگی، هم افزائی وهم سازی، انسجام ووحدت است.
یکپارچگی وآمیزه یکی از نارسائیها وضعفهای بزرگ مدیریت تبلیغات در ایران، عدم نگرشی جامع وسیستمی به پدیده تبلیغات وبویژه ناآگاهی یا ناتوانی در خلق ارتباطات یکپارچه واستفاده بهینه وهم افزا ومتوازن آمیزه ترویج است. برای رفع این نارسائی لازم است تا شرکتهای تبلیغاتی از تخصص های گوناگون ودیدگاههای کارشناسی مختلف در ایجاد برنامه های جامع تبلیغاتی استفاده کنند وبا تکنیکها وابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه آشنا باشند.
آژانس های تبلیغاتی در ایران بطور مجزا دارای قابلیت ها،تخصصها ومهارتهای زیادی هستند اما بطور منسجم وهم افزا نتوانسته اند آنها را در چارچوب نظام یکپارچه ارتباطات وترویج وتبلیغ به کار گیرند. این نارسائی ناشی از نبود فضای رقابت واقعی درگذشته، عدم حساسیت سفارش دهندگان تبلیغ، کمبود نیروهای حرفه ای ومتخصص در حوزه تبلیغات بوده است.
هر اندازه بازار رقابتی تر می شود،ضرورت تفکر ونگرش سیستمی وعلمی وگرایش به مدیریت یکپارچه وتبلیغات وآمیزه مناسب عوامل ترویج وتبلیغ بیشتر خواهد شد.
امیدواریم صنعت تبلیغات کشور بتواند با درک شرایط بازار وحساس شدن جامعه به کیفیت تبلیغات علاوه بر دانش وآگاهی از
عناصر لازم برای ارتباط موثر به ترکیب وآمیزه مطلوب عوامل نیز توجه جدی نماید تا به آثار بهتر وبیشتری دست یابد.